ﻫﻠــﺪﯾﻨﮓ وزﯾــﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ای از ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺸــﺎورزی، ﺗﻮﻟﯿــﺪی و ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ اﺳــﺖ. اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. این شرکت‌ها در زمینه‌های متنوعی از قبیل: ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻏـﻼت، روﻏـﻦ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﺧﺸﮑﺒﺎر، ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر، ساخت و اجرای انواع سیلو، ساخت ماشین الات تولید خوراک دام و طیور، صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و صنایع آرایشی و بهداشتی فعال هستند. 

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ وزﯾﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗـﺮﯾﻦ شرکت های ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻏـﻼت اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ وزﯾﺮی ﻣﺮﺗﺐ در ﺣﺎل رﺳﺪ ﺑﺎزار و رﻗﺒـﺎی ﺧـﻮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺧـﻮد را ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دﻧﯿﺎ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ.

ساخت و اجرای انواع سیلو و تامین و تولید قطعات سیلو

کارخانه پرایم سلوشن در ترکیه قرار دارد. خدمات این کارخانه شامل طراحی، تولید و اجرای انواع سیلو برای نگهداری غلات و خوراک دام، طراحی، تولید و اجرای سیستم های ذخیره‌سازی آب و مخازن پرورش آبزیان می‌شود. تولیدات با کیفیت، اجراهای استاندارد و پشتیبانی مناسب، پرایم سلوشن سیلو را در رقابت با رقبای ترک در موقعیت مناسبی قرار داده است.

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﭘﺮاﯾﻢ ﺳﻠﻮﺷﻦ ﺳﯿﻠﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮب و ﻣﻘــﺮونﺑــﻪﺻــﺮﻓﻪ ﺑــﺮای اﺟــﺮای ﭘﺮوژهﻫــﺎی ﺳــﯿﻠﻮﺳــﺎزی در ﻗــﺎره اروﭘــﺎ اﺳﺖ.

ساخت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮراک دارم و ﻃﯿﻮر

ﭘﺮﯾﻤــﺎل ﻣﺎﮐﯿﻨــﺎ ﯾﮑــﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠــﺎت ﻫﻠــﺪﯾﻨﮓ وزﯾــﺮی در ﮐﺸــﻮر ﺗﺮﮐﯿــﻪ اﺳــﺖ. اﯾــﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧــﻪ در زﻣﯿﻨــﻪ ساخت دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻓــﺮآوری و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺧــﻮراک دام و ﻃﯿــﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ دارد.

ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮای اﻧﻮاع ﺳﯿﻠﻮ و ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﯿﻠﻮ

ﮐﺎرﺧﺎﻧــﻪ ﭘــﺎرس ﺗــﺮک ﺳــﯿﻠﻮ ﻗــﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ در ﻫﻠــﺪﯾﻨﮓ وزﯾــﺮی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ در اﯾـﺮان واﻗـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

ﺧـﺪﻣﺎت ﭘـﺎرس ﺗـﺮک ﺳﯿﻠﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺟﺮای اﻧﻮاع ﺳﯿﻠﻮ و ﺳﯿﺴــﺘﻢﻫــﺎی ذﺧﯿــﺮه ﺳــﺎزی آب، و ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

بازار هدف ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﭘــﺎرس ﺗــﺮک ﺳــﯿﻠﻮ، ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ و آﺳــﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧــﻪ اﺳـــﺖ و ﭘﺮوژه ﻫـــﺎی ﻣﺘﻌـــﺪدی را در اﯾـــﻦ ﻣﺤـــﺪوده ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

فاواگرو

تجارت غلات، روغن و دانه های روغنی، حبوبات، خشکبار، خوراک دام و طیور.

فاواگرو یک شرکت بین المللی تامین کننده غلات، روغن گیاهی و خشکبار به تمام نقاط دنیا است. فاواگرو از طریق دفاتر خود در ترکیه، امارات متحده عربی و ایران، محصولات کشاورزی و یا فرآوری شده را را از بهترین مزارع و تولیدکنندگان در سراسر دنیا تامین می‌کند.
فاواگرو روی مزارعی دست می‌گذارد که فرایند کاشت، داشت و برداشت را مطابق با استانداردهای جهانی انجام می‌دهند. آنچه از فاواگرو بدست می‌آورید حاصل تلاش دست جمعی و همه جانبه است که بر مبنای دانش، تجربه و خلاقیت شکل گرفته و با تکنولوژی پیشرفته و دستگاه‌های بروز پشتیبانی می‌گردد.

میانزو

تامین و عرضه محصولات غذایی

میانزو یک برند تجاری متشکل از شرکت‌های بازرگانی و کارخانجات تولید و بسته بندی مواد غذایی است. برند میانزو فعالیت خود را در ایران از سال ۲۰۲۲ آغاز کرده و در فاز اول روغن گیاهی، برنج و چای را در بازار ایران عرضه نموده است. چشم‌انداز میانزو تشکیل سبد کاملی از مواد غذایی مورد نیاز یک خانواده زیر چتر یک برند است.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر

تولید و عرضه خوراک دام و طیور

کارخانه دﻧﯿــﺎی ﭘــﺮوﺗﺌﯿﻦ اﻟﺒــﺮز در اﯾــﺮان واقع شده اﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻓـﺮآوری و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺧـﻮراک دام و ﻃﯿـﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ دارد ﻣﺤﺼــﻮﻻت دﻧﯿــﺎی ﭘــﺮوﺗﺌﯿﻦ اﻟﺒــﺮز ﺷــﺎﻣﻞ ﻏـــﺬاﻫﺎی اﺻــﻠﯽ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫــﺎی ﻏــﺬاﯾﯽ ﺑــﺮای ﮔـــﺎو، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻃﯿﻮر ﻣﯽﺷﻮد. ﭼﺸﻢ اﻧـﺪاز ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ دﻧﯿـﺎی ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ اﻟﺒـﺮز تامین نیاز دامداران اﯾﺮاﻧﯽ، و کسب ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از بازار ﺧـﻮراک دام و ﻃﯿـﻮر در ﺣـﻮزه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ است.

لینکهای مرتبط

ارتباط با ما

تهران ، خیابان محمودیه، خیابان مهر، خیابان سالار، پلاک ۱۴، طبقه سوم، واحد ۳۰۱

تلفکس : ۰۲۱۲۶۲۱۳۹۲۹
تلفن : ۰۲۱۲۶۲۱۵۷۷۰
تلفن : ۰۲۱۸۹۷۸۲۱۲۱
ایمیل : info@ptsilo.com